FANDOM


Federacja Bosmańska jest państwem demokratycznym z silną rolą prezydenta w systemie politycznym. Władzę ustawodawczą posiada Prezydent Bosmańska i Parlament Bosmański, wykonawczą – prezydent i Rząd Federacji Bosmańskiej, a sądowniczą – niezawisłe sądy. Bosmańsk jest federacją, składającą się ze stanów i autonomii.

Konstytucja Federacji Bosmańskiej Edit

Proces przygotowywania konstytucji rozpoczął się w 2013 roku.

28 sierpnia 2013 roku miało miejsce ogłoszenie I Konstytucji.

Prezydent Federacji Bosmańskiej Edit

Wybierany jest na 1 rok w wyborach powszechnych i bezpośrednich. O to stanowisko może ubiegać się obywatel liczący sobie minimum 10 lat.

Prezydent uznawany jest za głowę państwa i gwaranta konstytucji oraz wolności i praw człowieka i obywatela. Jest podmiotem określającym podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, a także reprezentantem Bosmańska w kraju i w stosunkach międzynarodowych. W związku z powyższym kieruje polityką zagraniczną państwa, prowadzi rokowania i podpisuje umowy międzynarodowe, podpisuje listy uwierzytelniające. Rozstrzyga również sprawy obywatelstwa oraz nadaje odznaczenia państwowe, tytuły i wyższe stopnie wojskowe.

Oprócz powyższych, prezydent może:

  • zarządzać wybory do Parlamentu, może ją również rozwiązać,
  • przedkładać projekty ustaw Parlamentowi,
  • podpisywać i ogłaszać ustawy,

Prezydent Federacji Bosmańskiej jest również posiadaczem niezwykle rozległych uprawnień kreacyjnych; przedstawia kandydatów na stanowiska:

Prezydent Federacji Bosmańskiej jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, może wprowadzać stan wojenny i wyjątkowy, powołuje i odwołuje najwyższe dowództwo Sił Zbrojnych Federacji.

Może zostać usunięty z urzędu na podstawie wysuniętego przez Parlament oskarżenia o zdradę stanu lub popełnienie innego ciężkiego przestępstwa, potwierdzonego oskarżeniem Sądu Najwyższego Federacji o wystąpieniu w działaniu prezydenta znamion przestępstwa oraz orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego Federacji o przestrzeganiu obowiązującego trybu wysunięcia oskarżenia.

Poczet prezydentów Federacji Bosmańskiej Edit


Rząd Federacji Bosmańskiej Edit

Rząd składa się z ministrów oraz z przewodniczącego rządu (premiera), a także jego zastępców. Premier powoływany jest przez prezydenta.

Zadaniem premiera jest określanie podstawowych kierunków działalności rządu i organizowanie jego pracy. Natomiast rząd wydaje uchwały i rozporządzenia, na podstawie i w celu realizacji przepisów konstytucji i ustaw. Akty prawne rządu sprzeczne z konstytucją są uchylane przez prezydenta.

Ustąpienie rządu może nastąpić w kilku przypadkach:

  • rząd podaje się do dymisji (przyjmuje ją lub nie prezydent),
  • prezydent może go zdymisjonować (nie musi być konkretnego powodu, może to nastąpić w dowolnym, zależnym tylko od prezydenta momencie),
  • Parlament może wyrazić rządowi wotum nieufności. Jest ono podejmowane większością głosów ogólnej liczby deputowanych. W przypadku jego przyjęcia prezydent albo się z nim zgadza i dymisjonuje rząd, albo też nie.

Premier może wystąpić do Parlamentu z wnioskiem o wotum zaufania. Jeżeli go nie otrzyma, to decyzja należy do prezydenta albo dymisjonuje rząd albo zostawia.

Prezydent ma prawo dowolnego powoływania i odwoływania członków rządu.


Parlament Parlament składa się z 20 deputowanych. Parlament wyraża wotum zaufania dla prezydenckiego kandydata na premiera, może także zgłosić wniosek o wotum nieufności. Posiada inicjatywę ustawodawczą. Może także wysunąć pod adresem prezydenta oskarżenie o zdradę, co może zapoczątkować proces złożenia go z urzędu.


Prawo wyborcze mają obywatele, którzy ukończyli 10 lat, z wyłączeniem osób ubezwłasnowolnionych prawomocnym wyrokiem sądu, jak też osób aresztowanych zgodnie z procedurą sądową.


Sądy Edit

Jest odpowiedzialny za praworządność konstytucyjną całego systemu prawa Federacji Bosmańskiej.

Federacja Bosmańska
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.